Baanreglement

Baanreglement 2013  

Baanreglement   

van de Heterense Tennis Vereniging (H.T.V.) 

Algemene bepalingen 

Art. 1  Aanwijzigingen door of namens het bestuur of een der commissies omtrent het gebruik van en de orde op de banen en andere aan de vereniging ter beschikking staande terreinen, alsmede omtrent het gebruik van aan de vereniging toebehorende of aan haar ter beschikking staande overige goederen zijn bindend. 

Art.2  Verboden zijn al die gedragingen en handelingen welke, naar het oordeel van het bestuur of een der commissies, in strijd met de goede orde en/of het op rustige wijze beoefenen van de tennissport, zoals:

a   onordelijk en/of hinderlijk optreden en/of onbehoorlijk taalgebruik

b   het laten klinken van muziek

c   het spelen met ballen buiten de banen en/of de oefenkooi

d   het beklimmen van omrasteringen

e   het verontreinigen van de banen en/of omliggende terreinen

f   het gebruiken of laten gebruiken van de tennisbanen voor andere doeleinden dan voor de beoefening van het tennisspel

g  elke overige gedraging of handeling, die schade zou kunnen toebrengen aan  goederen, welke de vereniging toebehoren of ter beschikking staan, de beplanting daarbij inbegrepen, dan wel de goede naam van de vereniging aantasten 

h  het meenemen van glaswerk (flessen en glazen) op de banen is ongeoorloofd;  dit geldt tevens voor het nuttigen van kauwgom en voor roken.  

Art. 3  De banen mogen niet anders dan met officieel tennisschoeisel worden betreden. In  het belang van de levensduur der banen is men verplicht, alvorens de banen te betreden, het tennisschoeisel grondig te reinigen op de daarvoor bestemde matten voor de poorten. Verontreinigingen op de banen, die tijdens het spel het baanoppervlak zouden kunnen beschadigen, dienen voor de aanvang van het spel te worden verwijderd. Bij het uitoefenen van het tennisspel dient men tenniskleding te dragen volgens de normen van de KNLTB. 

Art. 4  Het betreden en verlaten van een baan is alleen toegestaan via de voor de betreffende baan bestemde poorten.   

Art. 5  Het is voor leden van de vereniging verboden zonder toestemming van het bestuur van een ander persoon dan de in de vereniging aangestelde tennisleraar betaald tennisonderricht te ontvangen op de banen van de vereniging.    

Art. 6  Met uitzondering van juniorleden hebben kinderen uitsluitend toegang tot het park in gezelschap van seniorleden. De begeleidende leden zijn verplicht voortdurend toezicht te houden op de kinderen en er zorg voor te dragen dat aan anderen geen overlast ontstaat.    

Art. 7  Vervoermiddelen dienen te worden geparkeerd op de daartoe bestemde plaatsen. 

Art. 8  Het meebrengen van huisdieren dient zoveel mogelijk te worden vermeden. In voorkomende gevallen dienen zij te allen tijde aangelijnd te zijn en onder voortdurend persoonlijk toezicht te staan.   

Speelrecht en reservering van speeltijden   

Art. 9  Tot het bespelen van de banen zijn gerechtigd:

a    leden der vereniging in het bezit van een geldig lidmaatschapslabel of personen die voor een bepaalde periode een verbintenis met onze vereniging zijn aangegaan

b    personen, die door leden zijn geïntroduceerd, in het bezit van een introductielabel

c    huurders van speelvelden gedurende de tijdens de contractueel vastgelegde periode en tijdstippen in het bezit van een daartoe bestemd persoonlijk label dan wel groepslabel, zulks ter beoordeling van het bestuur.

d    personen of groepen van personen, die in het belang der vereniging, dit laatste ter beoordeling van het bestuur, door het bestuur tot het bespelen van de banen zijn uitgenodigd. 

Voor personen behorende tot de categorieën a en b is het bespelen der banen bovendien alleen dan toegestaan, wanneer zij vooral door middel van de in hun bezit zijnde label hebben afgehangen op het daartoe bestemde bord en aldus een speeltijd op een bepaalde tijd hebben gereserveerd.   

Art. 10  Voor tot de in artikel 9 genoemde categorieën a en b behorende personen omvatten de te reserveren speeltijden telkens perioden van 45 minuten.   

Art. 11  Voor tot de in artikel 9 genoemde categorieën a en b behorende personen gelden ten aanzien van reserveringen van banen en speeltijden tevens de volgende bepalingen:

a   de baan mag slechts worden gereserveerd indien men op het park aanwezig is en blijft, met gebruikmaking van een eigen label. 

b   men mag de baan eerst dan betreden als het tijdstip van de afhangtijd is bereikt. Gaat men eerder de baan op, dan loopt men het risico dat een lid dat later arriveert de baan alsnog claimt door de labels te verhangen 

c   per persoon kan telkens slechts een baan worden gereserveerd en wel voor de duur van een speelperiode, hetzij voor enkelspel, hetzij voor dubbelspel.

d   men dient in acht te nemen, dat niet-gereserveerde banen het eerst in aanmerking komen voor reservering.

e   A-junioren (leeftijd tot 12 jaar) die na l9.00 uur willen tennissen zijn slechts speelgerechtigd onder begeleiding van      seniorleden.   

Art. 12  Na afloop van een speeltijd dient de baan direct te worden vrijgemaakt voor de volgende gegadigden. Wanneer deze gegadigden op dat moment nog niet van hun reservering gebruik kunnen maken, dan mag worden doorgespeeld tot het moment, waarop de bedoelde gegadigden wel speelklaar aanwezig zijn.    

Art. 13  Verlichtingsinstallatie

a   Het gebruik van de verlichtingsinstallatie dient alleen te geschieden wanneer het natuurlijke licht onvoldoende is om normaal te kunnen spelen.

b   Ten behoeve van het inschakelen van de verlichting dient men in het bezit te zijn van een geldige sleutel. De sleutels zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de ledenadministratie.

c   Per enkel- of dubbelspel mag maximaal het licht op twee naast elkaar liggende banen worden ontstoken. Indien er maximaal twee banen bezet zijn, dan dient men tevens de twee naast elkaar liggende banen te gebruiken, waarvan de verlichtingsinstallatie met een sleutel is te bedienen.

d   Indien men stopt met spelen en de verlichting kan niet worden uitgeschakeld, omdat een of twee banen nog via de sleutel      van de stoppende speler is geschakeld, dient deze de sleutel van een der nog aanwezige spelers te ontvangen.

e   Ieder lid is verantwoordelijk voor het tijdig uitschakelen van de verlichting zodra dit van toepassing is. 

Art. 14   Het bestuur en commissies kunnen banen en speeltijden reserveren ten behoeve van:

a  tennislessen, cq. trainingen

b  wedstrijden en toernooien in KNLTB- en verenigingsverband

c  huurders van speelvelden d  personen of groepen van personen als bedoeld in artikel 9 sub

d van dit reglement.   

Art. 15  Verhuur van banen is uitsluitend mogelijk op basis van een contract en kan geschieden aan personen of groepen van personen, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen.   

Aansprakelijkheid 

Art. 16  Leden en huurders van banen zijn aansprakelijk voor door hen, door hun kinderen of onder hun toezicht staande kinderen, alsmede door onder hun toezicht staande dieren aangerichte schade, welke ten laste komt van de vereniging. Hieronder wordt niet alleen verstaan schade aan eigendommen van de vereniging, maar tevens die schade, welke de vereniging juridisch of normaliter gehouden is te vergoeden. Leden zijn bovendien hoofdelijk mede aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door de door hen meegebrachte introducé(e)s. In geval schade wordt veroorzaakt dient men het bestuur daarvan in kennis te stellen. 

Slotbepaling   

Art. 17  Conform artikel 10 ad 6 der Statuten beslist het bestuur in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet.   

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2013

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 83220632

Clubhuis de Terp

Poort van Midden Gelderland Groen 6
6666 LP Heteren

KVK-nummer

40119201