Ledenbeleid

 

Categorieën leden bij de Heterense Tennis Vereniging (H.T.V.)

 

De volgende categorieën leden worden onderscheiden:

a. Senioren , 18 jaar of ouder 

  • niet schoolgaand c.q. studerend
  • schoolgaand c.q. studerend

b. Junioren C, 14 t/m 17 jaar

c. Junioren B, 11 t/m 13 jaar

d. Junioren A, 6 t/m 10 jaar

e. Ondersteunende leden

f.  Ereleden

g. Leden van verdienste

 

Voor de bepaling van de leeftijd is bepalend de leeftijd op 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar, behalve voor de junior A die lid kan worden in de maand waarin hij/zij 6 jaar wordt.

De categorieën b t/m e. hebben geen stemrecht op ledenvergaderingen.

Het onderscheid bij senioren in wel/niet schoolgaande of studerende leden wordt voorgesteld in verband met de contributieheffing.

De trainer van de HTV is automatisch senior lid.

Zomerleden en competitieleden zijn seniorleden met een afwijkende contributieheffing.

 

Contributie

Seniorleden die nog schoolgaand of studerend zijn worden voor hun lidmaatschap beschouwd als senior, met de bijbehorende rechten, maar zullen voor de heffing van de contributie worden beschouwd als junior C. Een en ander heeft te maken met de veronderstelling dat deze leden, ondanks studietoelage e.d., in financieel opzicht nog sterk afhankelijk zijn van hun ouders en voor de contributie als "kind" (van hun ouders) moeten worden beschouwd. De bewijslast voor het schoolgaan van de senioren ligt bij de betreffende leden zelf en dient bij de ledenadministateur te worden overgelegd vóór 1 februari van het verenigingsjaar.

 

Gezinslidmaatschap

Voor personen uit één gezin geldt een totaal maximum aan contributiebijdrage. Ongeacht de gezinssamenstelling is dit maximum gelijk aan 2 maal de seniorenbijdrage (niet schoolgaand) plus 2 maal de bijdrage voor junioren B. Ook eenoudergezinnen en gezinnen waarvan de ouders niet zijn gehuwd worden tot een gezin gerekend. Adoptiekinderen en schoolgaande senioren worden ook tot de gezinsleden gerekend. Kinderen, vallend onder de categorie "niet-schoolgaande senioren", worden in de zin van de contributieheffing niet tot het gezin gerekend.

 

Inschrijfgeld

Bij aanmelding als lid dient men naast de contributie tevens eenmalig 15 euro inschrijfgeld te betalen. Dit geldt echter niet voor zomerleden en competitieleden

 

Tussentijds lid worden

Contributie voor het eerste jaar wordt betaald naar evenredigheid van de resterende periode van het kalenderjaar waarin men lid wordt. Dit geldt ook voor winterleden die vervolgens als lid van de HTV toetreden (men betaalt dus het kalenderjaar minus de winterperiode in dat kalenderjaar).

 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

 

Toetreding nieuwe leden

Zowel junioren als senioren kunnen gedurende het hele jaar op elk willekeurig moment als lid toetreden. Het volgen van lessen direct na toetreding kan uitsluitend in overleg met onze tennisschool, House of Tennis.

De volgorde van toetreden als lid vanaf de wachtlijst (zie wachtlijst) wordt bepaald door de datum van plaatsing op deze lijst.

De wijze waarop een potentieel nieuw lid kan kennismaken met de vereniging gebeurd in overleg met de ledenadministrateur en bij voorkeur door 3 maal deelname aan grabbelactiviteiten of door deelname aan tennislessen in overleg met TMG.

 

Introductie nieuwe leden

De H.T.V. moet er van uitgaan dat nieuwe leden niet op de hoogte zijn van de regels van de vereniging. Hiermee wordt niet alleen bedoeld wat het huishoudelijk reglement van de H.T.V. inhoudt, maar ook welke commissies er actief zijn, wat die doen, welke competities er georganiseerd worden, hoe je in op de HTV website kunt publiceren, welke activiteiten een lid kan ontplooien etc.

Nieuwe leden ontvangen een informatiebrief met de benodigde informatie. Daarnaast zal het bestuur jaarlijks bezien of een introductieavond moet worden georganiseerd op De Terp, waar dan zowel het complete bestuur als de nieuwe leden aanwezig worden verondersteld. E.e.a. dus ter beoordeling van het bestuur.

 

Wachtlijst

Aangezien de junioren de toekomst van een vereniging zijn geldt voor junioren geen ledenstop. Alleen ten aanzien van senioren kan een wachtlijst aangelegd worden, indien het maximaal aantal leden is bereikt.

 

Maximum aantal leden.

Het maximum aantal leden is 90 leden per baan. Het maximaal aantal seniorleden is 65 per baan. Dit is gebaseerd op richtlijnen vanuit de KNLTB.

Juniorleden die senior worden stromen automatisch door zonder op de wachtlijst te komen.

Juniorleden worden ongelimiteerd toegelaten. Uitgaande van totaal 18 beschikbare lesuren (werkdagen van 16.00 tot 19.00 uur en woensdag bovendien van 13.00 tot 16.00 uur) is er ten aanzien van de trainingen een maximum capaciteit van 144 junioren (8 per les).

 

Door de onbeperkte toelating van junioren en automatische doorstroming van junioren die senior worden kan het totale aantal leden koven het maximum van 90 uitkomen. Dit houdt in dat indien een seniorlid zijn lidmaatschap opzegt er geen senior vanaf de wachtlijst zal toetreden indien het aantal leden nog boven het maximum is.

Indien de eerstvolgende 2 personen op de wachtlijst een echtpaar, danwel samenwonend stel al dan niet van verschillende of gelijke sekse zijn, worden beiden als lid toegelaten, ook indien het aantal leden hiermee op het maximum plus 1 komt.

 

Inleggeld wachtlijst.

Om op de wachtlijst geplaatst te worden is een inleggeld van 5 euro verschuldigd. Bij terugtreden uit de wachtlijst kan alleen bij verhuizing naar elders teruggave van het inleggeld plaatsvinden (e.e.a. ter beoordeling door het bestuur). Bij definitief toetreden als lid vanaf de wachtlijst is nog slechts 10 euro inschrijfgeld verschuldigd.

De wachtlijst ligt ter inzage bij de ledenadministratie.

 

Competitieleden

Indien een competitieteam niet te completeren is vanuit de HTV kan een lid van een andere vereniging toegevoegd worden aan het betreffende competitieteam van de HTV. Het ligt bij de VCL om te bepalen of het daadwerkelijk nodig is om een niet lid van de HTV mee te laten spelen in de competitie. Voor één competitieronde worden hiervoor kosten in rekening gebracht (deze kosten worden op de site bij ‘contributie’ vermeld. Hiervoor wordt de betrokkene aangemeld bij de KNLTB en kan gedurende de betreffende competitieperiode gebruik maken van de banen van de HTV. Voor deelname aan het competitieteam wordt naast genoemde kosten de normale competitiebijdrage in rekening gebracht die ook voor de eigen leden geldt..

 

Introducés

Het fenomeen "introducés" moet gezien worden als een service van de HTV aan haar leden (dus niet zozeer als service aan geïntroduceerden). Uitsluitend leden van de vereniging kunnen introductielabels kopen. De afname van een introductielabel is niet gemaximaliseerd, maar het is een lid van de vereniging niet toegestaan om periodiek de zelfde persoon te introduceren. Verkopers van de introductielabels leggen jaarlijks verantwoording af aan de penningmeester over de personen, die introductielabels hebben gekocht. Alleen op vertoon van een geldig HTV-pasje kan een introductielabel gekocht worden.

In overleg met de ledenadministrateur kunnen potentiële leden maximaal 3 keer een introductielabel kopen in een periode van 2 maanden. Bij aanmelding als lid worden de betaalde bedragen voor de introductielabels verrekend. Potentiële leden kunnen uitsluitend een introductielabel krijgen bij de ledenadministrateur.

 

Het verschuldigde bedrag voor een introductielabel wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld, op 8 januari 2018.